© Shutterstock/Natalia Lisovskaya

Hva er EAT?

EAT er en ideell organisasjon grunnlagt av Stordalen Foundation, Stockholm Resilience Centre og Wellcome Trust for å katalysere en transformasjon av matsystemet.

Dagens globale matsystem svikter både mennesker og miljøet. Mer enn én av ti – over 800 millioner mennesker over hele verden – lider av underernæring. Samtidig går en tredjedel av all mat som produseres til spille. Mer enn 2 milliarder barn og voksne lider av overvekt og fedme, og antallet fortsetter å øke. Globalt sett utgjør usunt kosthold en av de største risikofaktorene for sykdom, og er en av hovedårsakene til epidemien av kroniske tilstander som diabetes og hjerte- og karsykdommer. Disse problemene er økende og legger en enorm byrde på helsesystemene verden over.

Hvordan vi produserer, behandler, transporterer, forbruker og sløser med mat forsterker de globale klima -og miljøkrisene. Landbrukssektoren er globalt den største kilden til utslipp av klimagasser, og er en stor bidragsyter til avskoging, utrydding av arter og utarming av marine ressurser. Klimaendringer og økende sult og underernæring i verden vil øke presset på et allerede overbelastet, ineffektivt og lite bærekraftig matsystem, noe som igjen vil akselerere klima- og miljøkrisene ytterligere.

Den tydelige sammenhengen mellom de ulike problemene vi står overfor tydeliggjør hvor viktig det er med omfattende tiltak. De komplekse utfordringene krever løsninger som inkluderer alle relevante sektorer og fagområder, og som når på tvers av kontinenter.

Et sentralt premiss for bærekraftsmålene er at vi må tenke nytt for å skape den fremtiden vi ønsker. Vi må unngå å gjenta feil fra fortiden, og vi må jobbe tverrfaglig. Vi må få slutt på all form for underernæring, og vi må på en helhetlig måte ta tak i matrelaterte utfordringer. Dette er grunnlaget for hvordan EAT jobber.


Visjon, misjon og våre verdier

Vår visjon er et rettferdig, inkluderende og bærekraftig globalt matsystem som bidrar til sunne og friske mennesker, på en frisk planet.

Vår misjon er å transformere det globale matsystem gjennom forskning, nytenkning og nye partnerskap.

Våre verdier er forankret i et sett med fem prinsipper som hjelper med å definere arbeidet vårt. Vi deler disse felles overbevisningene, og verdiene er styrende i alt vi gjør. EATs arbeid:

  • Driver frem systemendringer basert på forskningsbasert kunnskap
  • Forsterker gjennomføringen av tiltak gjennom samarbeid
  • Leverer nytenkende løsninger der andre ikke får det til
  • Er en forkjemper for mangfold, ærlighet og integritet
  • Støtter rettferdighet, likhet og inkludering


Slik jobber vi

EAT samarbeider på tvers av vitenskap, politikk, næringsliv og sivilsamfunn for å nå fem ambisiøse og radikale endringer innen 2050.

Vi jobber med å:

  1. Sørge for at alle har tilgang til et sunt, smakfullt og bærekraftig kosthold
  2. Omstille matsystemet så det prioriterer mennesker og miljø
  3. Produsere mer av den riktige maten på en mer effektiv måte
  4. Beskytte miljøet både på land og i vann
  5. Drastisk redusere matsvinn

I arbeidet med å løse utfordringene bruker vi et rammeverk som på en dynamisk måte lar oss jobbe på tvers av kunnskap, engasjement og medvirkning, og handling. Ny forskningsbasert kunnskap understreker hvilken retning vi bør gå, og presenterer solide bevis for hvorfor det haster med å endre systemene. Ved å jobbe aktivt med partnere på tvers av næringsliv, politikk og forskning fremmer vi konkrete, kunnskapsbaserte tiltak og løsninger som kan ha positive ringvirkninger på stor skala.

EATs «DNA» består av å kombinere fremgangsmåten for endring av matsystemet med rammeverket for samarbeid og handling.

Read about EAT in English here.